(1)
Hernández, P.; Montalvo, R. Simbolismo Y Nostalgia. Arquitextos 2019, 109-118.