[1]
J. L. Ayala, «Ricardo Palma, Bolívar y Roa Bastos», APalma, n.º 14, pp. 113–140, may 2019.