[1]
C. Maza, « 1918-2018»., Illapa, n.º 15, pp. 129–131, feb. 2019.